سامانه پیام کوتاه

1Star Panel SMS Ipp

پنل تک ستاره
عدم ارسال فلش
عدم پیامک مناسبت و یادآوری
عدم پاسخ تبلیغاتی
عدم ارسال بر اساس جنسیت و سن
عدم ارسال منطقه ای ایرانسل
عدم ارسال بر اساس دکل های BTS
عدم ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
عدم ارسال پیامک مشاغل شهر
عدم ارسال پیامک بین المللی
عدم ارسال پیامک کارت ویزیت
عدم مدیریت رویدادها
عدم نظرسنجی و آمارگیری
عدم صندوق انتقادات و پیشنهادات
عدم برگزاری مسابقات
عدم منشی عضویت
عدم تعریف واحدهای سازمانی
عدم وب سرویس
عدم خدمات هوشمند
عدم مدیریت پاسخ از URL
عدم مدیریت Remote Database
عدم دایورت پیامک

 • ارسال تکی و گروهی
 • ورودی شماره از فایل
 • ورودی از دفترچه تلفن
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • ارسال با کلمات طولانی
 • ارسال با زبان های مختلف
 • تخمین هزینه ارسال
 • گزارشات ارسال و دریافت
 • استفاده از پیام های پیش فرض
 • ارسال زمانبندی
 • کارت ویزیت
 • دفترچه تلفن
 • بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
 • ارسال وپ
 • ارسال هدفمند
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین شارژ
 • خطوط عمومی
 • شماره اختصاصی 15 رقمی
 • تعرفه پیامک 140 ریال
2Star Panel SMS Ipp

پنل دو ستاره
عدم پاسخ تبلیغاتی
عدم ارسال بر اساس جنسیت و سن
عدم ارسال منطقه ای ایرانسل
عدم ارسال بر اساس دکل های BTS
عدم ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
عدم ارسال پیامک مشاغل شهر
عدم ارسال پیامک بین المللی
عدم ارسال پیامک کارت ویزیت
عدم مدیریت رویدادها
عدم نظرسنجی و آمارگیری
عدم صندوق انتقادات و پیشنهادات
عدم برگزاری مسابقات
عدم منشی عضویت
عدم تعریف واحدهای سازمانی
عدم وب سرویس
عدم خدمات هوشمند
عدم مدیریت پاسخ از URL
عدم مدیریت Remote Database
عدم دایورت پیامک

 • ارسال تکی و گروهی
 • ورودی شماره از فایل
 • ورودی از دفترچه تلفن
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • ارسال با کلمات طولانی
 • ارسال با زبان های مختلف
 • تخمین هزینه ارسال
 • گزارشات ارسال و دریافت
 • استفاده از پیام های پیش فرض
 • ارسال زمانبندی
 • کارت ویزیت
 • دفترچه تلفن
 • بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
 • ارسال وپ
 • ارسال هدفمند
 • ارسال فلش
 • پیامک مناسبت و یادآوری
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین شارژ
 • خطوط عمومی
 • شماره اختصاصی 15 رقمی
 • تعرفه پیامک 140 ریال
3Star Panel SMS Ipp

پنل سه ستاره
عدم تعریف واحدهای سازمانی
عدم وب سرویس
عدم خدمات هوشمند
عدم مدیریت پاسخ از URL
عدم مدیریت Remote Database
عدم دایورت پیامک

 • ارسال تکی و گروهی
 • ورودی شماره از فایل
 • ورودی از دفترچه تلفن
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • ارسال با کلمات طولانی
 • ارسال با زبان های مختلف
 • تخمین هزینه ارسال
 • گزارشات ارسال و دریافت
 • استفاده از پیام های پیش فرض
 • ارسال زمانبندی
 • کارت ویزیت
 • دفترچه تلفن
 • بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
 • ارسال وپ
 • ارسال هدفمند
 • ارسال فلش
 • پیامک مناسبت و یادآوری
 • پاسخ تبلیغاتی
 • ارسال بر اساس جنسیت و سن
 • ارسال منطقه ای ایرانسل
 • ارسال بر اساس دکل های BTS
 • ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
 • ارسال پیامک مشاغل شهر
 • ارسال پیامک بین المللی
 • ارسال پیامک کارت ویزیت
 • مدیریت رویدادها
 • نظرسنجی و آمارگیری
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • برگزاری مسابقات
 • منشی عضویت
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین شارژ
 • خطوط عمومی
 • شماره اختصاصی 15 رقمی
 • تعرفه پیامک 130 ریال
4Star Panel SMS Ipp

پنل چهار ستاره

 • ارسال تکی و گروهی
 • ورودی شماره از فایل
 • ورودی از دفترچه تلفن
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • ارسال با کلمات طولانی
 • ارسال با زبان های مختلف
 • تخمین هزینه ارسال
 • گزارشات ارسال و دریافت
 • استفاده از پیام های پیش فرض
 • ارسال زمانبندی
 • کارت ویزیت
 • دفترچه تلفن
 • بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
 • ارسال وپ
 • ارسال هدفمند
 • ارسال فلش
 • پیامک مناسبت و یادآوری
 • پاسخ تبلیغاتی
 • ارسال بر اساس جنسیت و سن
 • ارسال منطقه ای ایرانسل
 • ارسال بر اساس دکل های BTS
 • ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
 • ارسال پیامک مشاغل شهر
 • ارسال پیامک بین المللی
 • ارسال پیامک کارت ویزیت
 • مدیریت رویدادها
 • نظرسنجی و آمارگیری
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • برگزاری مسابقات
 • منشی عضویت
 • تعریف واحدهای سازمانی
 • وب سرویس
 • خدمات هوشمند
 • مدیریت پاسخ از URL
 • مدیریت Remote Database
 • دایورت پیامک
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • خرید آنلاین شارژ
 • خطوط عمومی
 • شماره اختصاصی 15 رقمی
 • تعرفه پیامک 125 ریال