مرور محصولات و خدمات

گیم سرور کانتراستریک Counter-Strike / Public Server
تعداد نفرات : 32 اسلات
آنتی چیت : uCp - sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور : نامحدود

امکانات رایگان :
منوی sXe برای فول ادمین .
Fast Screen برای تمام ادمین ها .
پلاگین viP .
پلاگین کلاه ادمینی .
پلاگین چت رنگی ادمین ها .

همراه با پلاگین دانلود سریع Map , Model و ...
250,000 ریال ماهانه
گیم سرور کانتراستریک Counter-Strike / Match Server
تعداد نفرات : 32 اسلات
آنتی چیت : uCp - sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور : نامحدود

امکانات رایگان :
منوی sXe برای فول ادمین .
Fast Screen برای تمام ادمین ها .
پلاگین viP .
پلاگین کلاه ادمینی .
پلاگین چت رنگی ادمین ها .

همراه با پلاگین دانلود سریع Map , Model و ...
250,000 ریال ماهانه
گیم سرور کانتراستریک Counter-Strike / Aim-Awp-Knife Server
تعداد نفرات : 32 اسلات
آنتی چیت : uCp - sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور : نامحدود

امکانات رایگان :
منوی sXe برای فول ادمین .
Fast Screen برای تمام ادمین ها .
پلاگین کلاه ادمینی .
پلاگین چت رنگی ادمین ها .
پلاگین چتر .

همراه با پلاگین دانلود سریع Map , Model و ...
250,000 ریال ماهانه
گیم سرور کانتراستریک Counter-Strike / GunGame Server
تعداد نفرات : 32 اسلات
آنتی چیت : uCp - sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور : نامحدود

امکانات رایگان :
منوی sXe برای فول ادمین .
Fast Screen برای تمام ادمین ها .
پلاگین viP .
پلاگین کلاه ادمینی .
پلاگین چت رنگی ادمین ها .

همراه با پلاگین دانلود سریع Map , Model و ...
250,000 ریال ماهانه