هاست ویندوز

iisp 20MB
 • 20 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 2008 ویندوز
 • Plesk کنترل پنل
iiisp 50MB
 • 50 مگابایت فضا
 • 3 گیگابایت پهنای باند
 • 2008 ویندوز
 • Plesk کنترل پنل
iisp 100MB
 • 100 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 2008 ویندوز
 • Plesk کنترل پنل
iisp 300MB
 • 300 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 2008 ویندوز
 • Plesk کنترل پنل